Financování a platební podmínky

Výše rezervačního poplatku, splatného do deseti dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy činí 5 %.

Kupní cenu lze uhradit dle tří variant uvedených níže. Jedna z variant splátek musí být závazně stanovena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Varianta 1 – splátková cena: 
a) zálohu ve výši 10 % kupní ceny sníženou o rezervační poplatek uhradí budoucí kupující do deseti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
b) zálohu ve výši 10 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 14 dnů poté, kdy bude ve stavebním deníku proveden budoucím prodávajícím záznam o dokončení základové desky objektu,
c) zálohu ve výši 15% kupní ceny uhradí budoucí kupující do 14 dnů poté, kdy bude ve stavebním deníku proveden budoucím prodávajícím záznam o dokončení hrubé stavby objektu do úrovně garáže včetně,
d) zálohu ve výši 15 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 14 dnů poté, kdy bude ve stavebním deníku proveden budoucím prodávajícím záznam o dokončení svislých a vodorovných konstrukcí hrubé stavby domu a o připravenosti pro montáž nosných prvků střechy,
e) zálohu ve výši 20 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 14 dnů poté, kdy bude ve stavebním deníku proveden budoucím prodávajícím záznam o dokončení osazení okenních otvorů předmětné bytové jednotky,
f) zálohu ve výši 20 % kupní ceny uhradí budoucí kupující do 14 dnů poté, kdy bude ve stavebním deníku proveden budoucím prodávajícím záznam o dokončení vnitřních omítek a podlah předmětné bytové jednotky bez finální úpravy,
g) doplatek kupní ceny ve výši 10% kupní ceny uhradí budoucí kupující nejpozději do dne podpisu kupní smlouvy.


Varianta 2 – sleva 2 % z kupní ceny apartmánu bez DPH:
a) zálohu ve výši 90 % z kupní ceny sníženou o rezervační poplatek uhradí budoucí kupující do deseti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
b) doplatek kupní ceny uhradí budoucí kupující nejpozději do dne podpisu kupní smlouvy.

Varianta 3 – financování prostřednictvím hypotéky:
a) zálohu ve výši 10 % kupní ceny sníženou o rezervační poplatek uhradí budoucí kupující do deseti dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
b) pokud spoluúčast budoucího kupujícího převyšuje 10% z kupní ceny, další případné zálohy uhradí budoucí kupující z vlastních prostředků, a to až do výše spoluúčasti postupem dle Varianty 1
c) zbývající část kupní ceny financovanou z přijatého hypotečního úvěru uhradí budoucí kupující postupem dle Varianty 1, nejdříve však poté, kdy bude uzavřena mezi bankou a budoucím prodávajícím zástavní smlouva, kterou se zřídí ve prospěch financující banky zástavní právo, tj. až poté, kdy se objekt dostane do takové fáze rozestavěnosti, kdy bude možné prohlášením vlastníka vymezit rozestavěné jednotky a zapsat je do katastru nemovitostí.